Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo
Tema programirana: 29.04.2020.
Tema realizirana: 24.06.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Obzirom da je Gradsko vijeće donijelo predmetnu Odluku, Izvještaj ima za cilj potpuno informisanje vijećnika o realizaciji ove Odluke.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik