Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Odluka o uslovima i načinu prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva i član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 30.05.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Obzirom da je Gradsko vijeće donijelo predmetnu Odluku, Izvještaj ima za cilj potpuno informisanje vijećnika o realizaciji ove Odluke.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik