Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 26.05.2021.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Izvještaja je detaljno informisanje Gradskog vijeća o namjenskom utrošku sredstava Grada Sarajeva za stipendiranje učenika srednjih škola.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik