Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Informisanje predstavnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva o provođenju Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, po Konkursu za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za školsku 2021/2022. godinu.
Pravna osnova: Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva
Tema programirana: 25.05.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Izvještaja je detaljno informisanje Gradskog vijeća o namjenskom utrošku sredstava Grada Sarajeva za stipendiranje učenika srednjih škola.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica