Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva
Tema programirana: 27.05.2020.
Tema realizirana: 30.11.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Izvještaja je detaljno informisanje Gradskog vijeća o namjenskom utrošku sredstava Grada Sarajeva za stipendiranje učenika srednjih škola.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik