Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 26. i 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.03.2020.
Tema realizirana: 27.05.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Realizacija podnesenih inicijativa za izgradnju spomen obilježja u 2019. godini, realizacija Programa podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo i realizacija Programa čuvanja, održavanja i zaštite spomenika od značaja za Grad Sarajevo.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik