Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. i 74. Statuta Grada Sarajeva, a prema Politici Grada Sarajeva za mandatni period 2016.- 2020.
Tema programirana: 29.05.2019.
Tema realizirana: 29.05.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Godišnje izvještavanje o izvršavanju gradskog propisa Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, te izvršenju plana sredstava u Budžetu Grada Sarajeva namjenjenih za provođenje ove odluke.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik