Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Informisanje predstavnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2022. godini.
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo donesena od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva
Tema programirana: 29.03.2023.
Tema realizirana: 29.03.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2022. godini, sadrži način finansiranja manifestacija, kratak opis sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad koje su sufinansirane i realizovane u 2022. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica