Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Obzirom da je Gradsko vijeće donijelo predmetnu Odluku, Izvještaj ima za cilj potpuno informisanje gradskih vijećnika o realizaciji iste.
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo. Pravni i drugi osnov: Odluka o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.
Tema programirana: 26.04.2023.
Tema realizirana: 26.04.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj sadrži informacije koji su organizatori dostavili zahtjev za sufinansiranje, programe i prateću dokumentaciju, sastav, stručno mišljenje i prijedlog visine sredstava Savjeta za kulturu, te Odluke Gradskog vijeća o sufinansiranju navedenih kulturnih manifestacija. Navode se kratki narativni izvještaji o realizaciji svake od navedenih manifestacija, te iznos sredstava koja su im dodijeljena u 2022. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/23 od 11.5.2023.

Predlagač teme: Gradonačelnica