Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.03.2017.
Tema realizirana: 13.03.2017.
Napomena:

Gradonačelnik prihvatio realizaciju dva predložena zaključka


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik