Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o spomenicima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/19).
Tema programirana: 29.03.2023.
Tema realizirana: 29.03.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještajem se informiše Gradsko vijeće o provedenim aktivnostima Grada Sarajeva na realizaciji godišnjeg plana podizanja spomenika.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica