Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 27.07.2016.
Tema realizirana: 27.07.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj.
Usvojeni zaključci na prijedlog odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik