Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Informisanje Gradskog vijeća o aktivnostima na provođenju Akcionog plana.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. i član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti koje proizilaze iz Akcionog plana rodne ravnopravnosti u 2022. godini.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica