Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Svrha sačinjavanja Izvještaja je potreba informisanja Gradskog vijeća Grada Sarajeva o realizaciji akata čiji je donosilac.
Pravna osnova: Član 15. Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva kojim je propisana obaveza da jednom godišnje Gradsko vijeće izvještava o donesenim rješenjima o upotrebi grba i imena Grada Sarajeva.
Tema programirana: 26.10.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj sadrži podatke o podnesenim zahtjevima za upotrebu grba i imena Grada Sarajeva te donesenim rješenjima po osnovu Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica