Rok:
Status: Nije usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 15. Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva kojim je propisana obaveza da se jednom godišnje Gradsko vijeće izvještava o donesenim rješenjima o upotrebi grba i imena Grada Sarajeva.
Tema programirana: 28.10.2020.
Tema realizirana: 30.11.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj sadrži podatke o podnesenim zahtjevima za upotrebu grba i imena Grada Sarajeva, te donesenim rješenjima po osnovu Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik