Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 15. Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva kojim je propisana obaveza da se jednom godišnje Gradsko vijeće izvještava o donesenim rješenjima o upotrebi grba i imena Grada Sarajeva.
Tema programirana: 30.10.2019.
Tema realizirana: 30.10.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Izvještaj sadrži podatke o podnesenim zahtjevima za upotrebu grba i imena Grada Sarajeva, te donesenim rješenjima po osnovu Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik