Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 15. Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, redovna informacija o provođenju gradskog propisa
Tema programirana: 26.10.2016.
Tema realizirana: 26.10.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik