Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 31.05.2017. , 27.09.2017, 22.11.2017.
Tema realizirana:
Napomena:

Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 je usvojen na Četvrtoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 31.05.2017. godine;
Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 je usvojen na Sedmoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 27.09.2017. godine;
Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 je usvojen na Devetoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.11.2017. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik