Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Upoznavanje Gradskog vijeća sa realizacijom utvrđene Politike Grada Sarajeva za utvrđeni vremenski period.
Pravna osnova: Član 39. stav 1. tačka 9. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.03.2023.
Tema realizirana: 29.03.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj će sadržavati aktivnosti gradonačelnice u ostvarivanju i izvršavanju Politike Grada Sarajeva za 2022. godinu, Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu, Plana rada Grada Sarajeva za 2022. godinu, Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica