Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.
Tema programirana: 24.04.2019.
Tema realizirana: 24.04.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Obzirom da je Gradsko vijeće donijelo predmetnu Odluku, Izvještaj ima za cilj potpuno informisanje vijećnika o realizaciji ove Odluke.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik