Rok:
Status: Nije usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo - provođenje gradskog propisa
Tema programirana: 27.04.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika, Kluba gradskih vijećnika SBB i Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti usvojen zaključak.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik