Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informativni materijal
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), te člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 25.07.2018. , 19.12.2018. godine
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik