Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Zakonska obaveza po Zakonu o proračunima - budžetima u Federaciji BiH.
Tema programirana: 24.07.2019. ,18.12.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve usvojen na 30. sjednici Gradskog vijeća od 24.07.2019. godine i na 34. sjednici Gradskog vijeća od 17.12.2019. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: 24.07.2019. godine; 17.12.2019. godine.

Predlagač teme: Gradonačelnik