Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.04.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Opisan u naslovu.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica