Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informativni materijal
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Na osnovu člana 90. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), te člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 30.05.2018. , 26.09.2018, 21.11.2018. godine
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Ostvareni prihodi i primici, izvršeni rashodi, kapitalni izdaci i sredstva tekuće rezerva za predmetno razdoblje, te informacija o razlici u visini ostvarenih i izvršenih sredstava.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik