Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Na osnovu člana 90. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15) i člana 24. stav 3. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu
Tema programirana: 28.03.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o računu prihoda i rashoda, o ukupno ostvarenim sredstvima u 2017. godini uključujući primitke i prenesena namjenska sredstva, te izvršene rashode, kapitalne izdatke kao i izvršenje tekuće rezerve.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik