Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.03.2017.
Tema realizirana: 26.04.2017.
Napomena:

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2016. godine


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik