Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o budžetima u FBiH i član 72. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 30.03.2016.
Tema realizirana: 30.03.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Administrativne komisije i Gradonačelnika.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2015. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2015. GODINU