Rok:
Status: Nije usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 39. stav1. tačka 1. i 9. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 24.02.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika
- 35. sjednica Gradskog vijeća od 24.02.2016. godine - Izvještaj povučen
- 37. sjednica Gradskog vijeća od 30.03.2016. godine - Izvještaj nije usvojen


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik