Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Informisanje Gradskog vijeća o akticnostima u ovoj oblasti.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 23.02.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o realizaciji Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2021. godinu i o aktivnostima Gradonačelnice na provođenju politike Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica