Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.02.2019.
Tema realizirana: 20.02.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj
Izvještaj o realizaciji Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2018. godinu i o aktivnostima Gradonačelnika na provođenju politike Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik