Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.02.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Izvještaj o realizaciji Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2017. godinu i o aktivnostima Gradonačelnika na provođenju politike Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik