Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 74. Statuta Grada Sarajeva – informiranje gradskih vijećnika o realizaciji gradskog Projekta
Tema programirana: 23.11.2016.
Tema realizirana: 23.11.2016.
Napomena:

Izvještaj o implementaciji Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Predsjedavajući Gradskog vijeća