Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/18), član 16. stav 1. tačka 1. i član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Preduvjet za nastavak aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Soukbunar“ je izrada novog Projekta monitoringa, vršenje monitoringa i izrada izvještaja koji će poslužiti kao dopuna postojećeg Elaborata o inžinjersko geološkim i geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe izrade Regulacionog plana „Soukbunar“.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica