Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 39. stav1. tačka 1. i 9. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana:
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika
Rok: po realizaciji određene aktivnosti


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik