Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Potreba obezbejđivanja temom planiranih investicionih ulaganju u predmetnu oblast.
Pravna osnova: Zakon i drugi propisi koji reguslišu predmetnu oblast.
Tema programirana: 25.05.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Opisan u naslovu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo