Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 27.04.2016.
Tema realizirana: 27.07.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Kolegija Gradskog vijeća, a na inicijativu Komisije za ljudska prava i slobode.
Informacija primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik