Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: Kad se steknu uvjeti
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik