Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Zakon o srednjem obrazovanju član 147. stav 3. tačka i., i Odluka Gradskog vijeća o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti srednjeg obrazovanja.
Tema programirana: 31.03.2021.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Informacije je potpuno informisanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o uspjesima učenika srednjih škola u protekloj školskoj godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik