Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.02.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Informacije je potpuno informisanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o uspjesima učenika srednjih škola u protekloj školskoj godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik