Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Informisanje predstavnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva o upisu učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2022/2023. godini.
Pravna osnova: Zakon o srednjem obrazovanju član 173. stav 1. tačka c., te Odluka Gradskog vijeća o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti srednjeg obrazovanja.
Tema programirana: 29.03.2023.
Tema realizirana: 26.04.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Informacije je potpuno informisanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o broju upisanih učenika u nastupajućoj školskoj godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica