Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva i član 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.02.2019. i 25.09.2019. godine
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Potrebno je da se gradski vijećnici upoznaju o poduzetim, odnosno realiziranim aktivnostima odgovornim za provođenje presude Ustavnog suda F BiH, a kako bi se svi subjekti u Gradu Sarajevu na vrijeme osposobili za vršenje ovih nadležnosti.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik