Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 16. stav 1.2. i član 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Upoznavanje gradskih vijećnika o stanju vodosnabdjevanja u Gradu Sarajevu s prijedlozima načina na koji Grad Sarajevo može dati doprinos u smislu poboljšanja stanja.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik