Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 16. stav 1. tačka 7. i tačka 10. i član 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 27.06.2018.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik