Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 16. stav 1. tačka 7. i 10. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 30.03.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika, Općinskog vijeća Općine
Novo Sarajevo i Kluba gradskih vijećnika SBB


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik