Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Praćenje stanja u oblasti od interesa za građane, s ciljem iniciranja mjera i aktrivnosti prema nadležnim institucijama, odnosno za poduzimanje određenih aktivnosti Grada Sarajeva koje mogu doprinijeti poboljšanju stanja.
Pravna osnova: Član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.06.2022. 21.12.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija sadrži pregled stanja sigurnosti javnog saobraćaja koje mogu biti osnova gradskim vijećnicima za iniciranje poboljšanja stanja, a koje se mogu pribaviti od nadležnih organa u Kantonu Sarajevo.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica