Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 27.09.2017.
Tema realizirana: 27.09.2017.
Napomena:

Informacija o stanju privrede i zapošljavanja u Gradu Sarajevu za 2016. godinu je pri,ljna k znanju na Sedmoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 27.09.2017. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik