Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 16. stav 1. tačka 7. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.09.2016.
Tema realizirana: 28.09.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika.
Informacija primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik