Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Kapitalni dugogodišnji projekat Grada Sarajeva.
Tema programirana: 24.04.2019.
Tema realizirana: 24.04.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Upoznavanje gradskih vijećnika sa stanjem, rezultatima preuzetih mjera i predlaganjem novih mjera za poboljšanjem stanja javnih šadrvana, fontana i drugih javnih česmi na području Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik