Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 16. stav 1. i član 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Upoznavanje gradskih vijećnika sa stanjem i predlaganje mjera za poboljšanje stanja.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik